رهن و اجاره مغازه در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۸ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی