رهن و اجاره هتل در قم

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۸۱ متر مربع

۵۰.۰۰۰ تومان
۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان
۲

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۱

دفتر کار
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان
۲

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۸ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی