خرید و فروش آپارتمان در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۳ متر مربع

۲۳۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۳ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۲ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۸ متر مربع

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۷ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۲ متر مربع

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۴۰ متر مربع

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۱ متر مربع

۲۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی