خرید و فروش خانه مسکونی در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۴ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی