رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۹۵ متر مربع

۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۵۸۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۵ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۵ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۴۷ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۰ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۲ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی