رهن و اجاره مسافرخانه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مجتمع مسکونی
برای اجاره

۱۷ متر مربع

۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۴۵ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۵ متر مربع

۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۰ متر مربع

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۵۸۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۵ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۲۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی