رهن و اجاره مغازه در مشهد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

رهن کامل

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

واگداری مغازه کفش فروشی

مغازه برای اجاره

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی