خرید و فروش آپارتمان در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۹ متر مربع

۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۰ متر مربع

۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی