خرید و فروش انبار و کارخانه در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی