خرید و فروش زمین کشاورزی در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

باغ
برای فروش

۴۲۰۰ متر مربع

۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۹ متر مربع

۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۷۷ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۹ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی