خرید و فروش مجتمع مسکونی در سمنان

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش و معاو ضه مغازه

مغازه برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارگاه تجاری

انبار و کارخانه برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی روستایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان