خرید و فروش مغازه در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش و معاو ضه مغازه

مغازه برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی