خرید و فروش مغازه در سمنان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۷۷ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۹ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۰ متر مربع

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی