خرید و فروش خانه شهری در زاهدان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان