خرید و فروش خانه مسکونی در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۱۶۸ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی