خرید و فروش دفتر کار در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۵۴ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی