خرید و فروش زمین کشاورزی در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین کشاورزی
برای فروش

۲۱۰۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۷۰۰ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی