خرید و فروش زمین کشاورزی در بیرجند

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش زمین کشاورزی

زمین کشاورزی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین کشاورزی

زمین کشاورزی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی