خرید و فروش مغازه در بیرجند

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه تجاری

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان