خرید و فروش انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۴۷ متر مربع

۱۰۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۸۶۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۹۰ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۹۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۲ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۵ متر مربع

۳.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۳۳ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دیگر املاک
برای فروش

۲۰۰۲ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۱ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی