خرید و فروش خانه مسکونی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۹۰ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۵ متر مربع

۳.۳۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۷۰ متر مربع

۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی