خرید و فروش دفتر کار در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۱۲۸ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۵۰ متر مربع

۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۵ متر مربع

۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۲ متر مربع

۸۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۷۵ متر مربع

۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی