خرید و فروش زمین کشاورزی در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین کشاورزی
برای فروش

۷۵۰۰۰ متر مربع

۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی
برای فروش

۷۵۲ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی