خرید و فروش مغازه در تهران

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند تجاری بازار مبل

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۷۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کافی شاپ42 متری

مغازه برای فروش

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان