خرید و فروش مغازه در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۹۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۲ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۱ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی