خرید و فروش هتل در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۷ متر مربع

۱۰۳.۴۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۸۶۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۹۰ متر مربع

۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۹۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۳۲ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۱۰۰۰۰ متر مربع

۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی