رهن و اجاره انواع ملک در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۸۲ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

رهن کامل

زمین مسکونی
برای اجاره

۴۵۰ متر مربع

۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۲۳ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۵ متر مربع

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۵ متر مربع

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۸۵ متر مربع

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی