رهن و اجاره آپارتمان در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۸۲ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۲ متر مربع

۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۳۵ متر مربع

۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۵ متر مربع

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۸۵ متر مربع

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۸ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۰۷ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۵۷ متر مربع

۸۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی