رهن و اجاره دفتر کار در تهران

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره دفتر کار با دو اتاق

دفتر کار برای اجاره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره یک واحد اداری

دفتر کار برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان