رهن و اجاره دفتر کار در تهران

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۷۵ متر مربع

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۲۸۰ متر مربع

۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی