رهن و اجاره مغازه در تهران

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره فست فود با وسایل

مغازه برای اجاره

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دو باب مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای اجاره

۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان