خرید و فروش انواع ملک در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین تجاری
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۳ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۳۵ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۳۰۰۰ متر مربع

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۶۸ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۶۵ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۲۶۰۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۴۷۵۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی