خرید و فروش انبار و کارخانه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۳۰۰۰ متر مربع

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی