خرید و فروش خانه مسکونی در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۶۸ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی