خرید و فروش مغازه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۳ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۲ متر مربع

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی