خرید و فروش مغازه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه در مجتمع فلزکاران

مغازه برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی