خرید و فروش ویلا در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

زمین تجاری
برای فروش

۲۲۰ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۳ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۴۸ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۲۳۵ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۰۸ متر مربع

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۳۰۰۰ متر مربع

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی