خرید و فروش انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۱۱

ویلا
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۴۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۲۳۵ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۴۰ متر مربع

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۱۴ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۷ متر مربع

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۷۵ متر مربع

۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۱۵۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی