خرید و فروش آپارتمان در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۱۴ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۱۰ متر مربع

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۹۳ متر مربع

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۵ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

آپارتمان
برای فروش

۸۰ متر مربع

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۰

آپارتمان
برای فروش

۱۹۴ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی