خرید و فروش خانه مسکونی در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۳۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۴۳۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۲۳۵ متر مربع

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۴۵ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۴۷ متر مربع

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۷۵ متر مربع

۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۸۰ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۳ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۵ متر مربع

۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۰

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۳۰ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی