خرید و فروش خانه مسکونی در یزد

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه با وام مسکن

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه دو خواب

خانه مسکونی برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه دو خوابه نوساز

خانه مسکونی برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش 230متر زمین، سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی سه طبقه سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان