رهن و اجاره انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۱۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۷۰ متر مربع

۵۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۴+۱۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۴۰۰ متر مربع

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی