رهن و اجاره خانه مسکونی در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۷۰ متر مربع

۵۰.۰۰۰ تومان
۴+۱۱

خانه مسکونی
برای اجاره

۴۰۰ متر مربع

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی