خرید و فروش آپارتمان در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۸۷ متر مربع

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۶ متر مربع

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۶ متر مربع

۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۲ متر مربع

۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۵ متر مربع

۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۴ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۶ متر مربع

۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۶ متر مربع

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۶ متر مربع

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۰ متر مربع

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۲ متر مربع

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۴۵ متر مربع

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی