خرید و فروش خانه مسکونی در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۶۹ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۳۵ متر مربع

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی