خرید و فروش مجتمع مسکونی در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مجتمع مسکونی
برای فروش

۳۷۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی