خرید و فروش هتل در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

مجتمع مسکونی
برای فروش

۳۷۵ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۷ متر مربع

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۹۶ متر مربع

۹۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۸ متر مربع

۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۵۱ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۶۹ متر مربع

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۵ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۶ متر مربع

۷۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی