رهن و اجاره انواع ملک در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۱ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل

مغازه
برای اجاره

۲۷ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی