رهن و اجاره آپارتمان در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۱ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی