رهن و اجاره مغازه در زنجان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲۸۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۸۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۱۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۳۵۰.۰۰۰ تومان