خرید و فروش انواع ملک در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۳ متر مربع

۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۸ متر مربع

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱.۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۶۰ متر مربع

۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۹۳ متر مربع

۳.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۴۴ متر مربع

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۱ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی