خرید و فروش آپارتمان در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۳ متر مربع

۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۸ متر مربع

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۱ متر مربع

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۷ متر مربع

۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۷ متر مربع

۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۰ متر مربع

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی