خرید و فروش انبار و کارخانه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

انبار و کارخانه
برای فروش

۱۶۲۰ متر مربع

۱۷۸.۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی