خرید و فروش خانه مسکونی در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱.۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۳۶۰ متر مربع

۷.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۷۵ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۵۸ متر مربع

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۹۵ متر مربع

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۸۳ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۴۰ متر مربع

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی