خرید و فروش دفتر کار در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای فروش

۴۴ متر مربع

۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۵۰ متر مربع

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی