خرید و فروش مسافرخانه در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای فروش

۱۶۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۳ متر مربع

۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۵۸۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۲۵۰ متر مربع

۷۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۸۸ متر مربع

۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای فروش

۱۸۰ متر مربع

۱.۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی